У нас всегда много новостей. Подпишитесь на ежемесячный дайджест от WebMoney:
Нашли ошибку в тексте?
Сообщите нам о ней: выделите текст мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Договор о приеме и перечислении платежа (публичная оферта)

Договір про прийняття та переказ платежу
(публічна оферта)

Дочірнє підприємство «Фінансова установа «ВМ-Фактор» (в подальшому — Фінансова установа), в особі директора Кляцької Наталії Вікторівни, яка діє на підставі Статуту та Договору про переказ коштів з Продавцем, з однієї сторони, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (в подальшому — Клієнт), уклали цей договір (далі — Договір) про наступне:

1. Визначення термінів

Права вимоги (далі — ПВ) — дійсна дебіторська заборгованість третьої особи (первинного дебітора) перед Стороною Договору або Продавцем, що виражається в національній валюті України. Права вимоги в рамках Договору передаються згідно зі ст. 512 Цивільного кодексу України. За даним Договором ПВ є фінансовим активом, що передається Клієнтом Фінансовій установі для подальшого здійснення переказу коштів Продавцю.

  • Дебітор (боржник) — ПАТ «УПБ» м. Київ, вул. М. Раскової,15 ЄДРПОУ 19019775, МФО 300205;
  • Документ, правовстановлюючий дебіторску заборгованість — Договір на зберігання грошових коштів на депозитному рахунку між ТОВ «УГА» да дебітором.

ТОВ «УГА» — первинний кредитор та сторона в «Договорі відступлення прав вимоги та їхнього обліку» з Клієнтом та Договорі на зберігання грошових коштів на депозитному рахунку з первинним дебітором.
Титульні знаки WMU (далі — WMU) — одиниці обліку прав вимоги. Один WMU враховує 1 (одну) гривню боргу, що є предметом ПВ. Облік ведеться на U-реквізитах в сотих долях WMU.
U-реквізит — інтерфейс бази даних WebMoney Transfer, який використовується Сторонами і ТОВ «УГА» для візуального відображення кількості WMU, наявних у Сторони, та збереження інформації щодо передачі ПВ між Сторонами. U-реквізит має унікальний номер (комбінація з дванадцяти цифр), за допомогою якого відбувається ідентифікація особи в системі WebMoney Transfer.
WebMoney Transfer — автоматичний програмно-апаратний комплекс по мережевим розрахунковим технологіям, системам обліку ПВ та передачі інформації.
Електронні гроші (далі — ЕГ) — одиниці вартості, які зберігаються в Електронних гаманцях, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента. В рамках даного Договору Фінансовою установою від Клієнта приймаються Електронні гроші, по яким Фінансова установа є агентом з розрахунків на підставі відповідного договору з їх емітентом. Фінансова установа має агентські договори (є агентом з розрахунків) з наступними емітентами Електронних грошей:

  • ПАТ «Фідобанк» — емітент електронних грошей в Системі розрахунків з використанням електронних грошей «MoneXy».

Електронний гаманець — обліковий запис в базі даних (пам’яті комп’ютера) емітента ЕГ у відповідній системі ЕГ, який містить дані про суму ЕГ, які знаходяться у розпорядженні його власника.
Продавець
 — суб’єкт підприємницької діяльності, який надає Клієнту товари/роботи/послуги від власного імені на постійній, періодичній або разовій основі, і має укладений з Фінансовою установою договір про переказ коштів.
Платіж — визначений розмір ПВ або кількість ЕГ, що передається Клієнтом Фінансовій установі для оплати товарів/робіт/послуг Продавця, здійснення благодійних або інших внесків на користь Продавця, а також для оплати виконання Фінансовою установою своїх зобов’язань за даним Договором. Перелік товарів/робіт/послуг Продавців та розмір ПВ або кількість ЕГ, необхідний(-у) для здійснення Платежу, міститься на Інтернет-сайті www.ukrbuy.com або на Інтернет-сайті Продавця.

Всі інші терміни вживаються в розумінні, визначеному чинним законодавством України.

2. Предмет Договору

2.1. Клієнт передає Платіж Фінансовій установі та доручає їй:

  • повідомити Продавцю про факт здійснення Клієнтом Платежу;
  • реалізувати передані Клієнтом ПВ на кошти, або здійснити обмін ЕГ на грошові кошти в безготівковій формі;
  • переказати Продавцю належну суму коштів, отриману від реалізації переданого Клієнтом Платежу.

3. Права і обов’язки Фінансової установи

3.1. Фінансова установа забезпечує цілодобове приймання Платежів від Клієнта.
3.2. Фінансова установа зобов’язується повідомити Продавця про здійснення Клієнтом Платежу, а також про суму належних до перерахування Продавцю коштів, не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання Платежу від Клієнта згідно з п.4.2 Договору.
3.3. Одночасно з виконанням п.3.2 Договору Фінансова установа в разі необхідності повідомляє Продавцю реквізити, за допомогою яких Продавець ідентифікує Клієнта у власній обліковій системі, а також іншу необхідну інформацію, визначену договором між Клієнтом та Продавцем.
3.4. Фінансова установа, в залежності від того, що було прийнято в якості Платежу:
3.4.1. Реалізує ПВ, отримані від Клієнта, ТОВ «УГА» для подальшого переказу відповідної суми коштів Продавцеві, або
3.4.2. Здійснює операції щодо обміну ЕГ на кошти в безготівковій формі згідно з договорами, укладеними з емітентом відповідної системи електронних грошей.
3.5. Фінансова установа має право вимагати та отримувати від Клієнта дані, необхідні для його ідентифікації в обліковій системі Продавця, та відмовляти в прийманні Платежу, якщо інформація, надана Клієнтом, є неповною або помилковою.
3.6. Виплата винагороди Фінансовій установі за виконання зобов’язань по даному Договору, згідно з Договором про переказ коштів між Фінансовою установою і Продавцем, покладається на Продавця або Клієнта. Якщо виплата винагороди покладається на Клієнта, то Клієнт сповіщається про це, а також про розмір такої винагороди перед здійсненням ним Платежу.

4. Права і обов’язки Клієнта

4.1. Перед прийняттям(акцептом) даного Договору Клієнт зобов’язаний попередньо укласти «Договір відступлення прав вимоги і їхнього обліку № U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _» з ТОВ «УГА» (де «U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _» співпадає з унікальним номером U-реквізита Клієнта), а також акцептувати «Угоду про трансферт майнових прав цифровими титульними знаками» та інші угоди, що надаються системою WebMoney Transfer.
4.2. Для прийняття (акцепту) даного Договору Клієнт передає Фінансовій установі Платіж (у розмірі, що визначається Клієнтом, але з урахуванням обмежень, які існують щодо прийому Платежу на користь Продавця) та підписує Договір електронним підписом (згідно з п.7.1 Договору). Платіж вважається переданим: в момент відображення WMU в кількості, що дорівнює розміру ПВ, що передаються, на вказаному Фінансовою установою U-реквізиті; або в момент зарахування ЕГ на Електронний гаманець Фінансової установи в системі ЕГ.
4.3. На запит Фінансової установи Клієнт зобов’язаний надати достовірну інформацію, за допомогою якої відбувається його ідентифікація в обліковій системі Продавця.
4.4. Клієнт має право звертатись до Фінансової установи за роз’ясненнями щодо умов даного Договору.
4.5. Клієнт зобов’язаний оплатити Фінансовій установі виконання нею зобов’язань за даним Договором, якщо про необхідність такої оплати Клієнта сповіщено згідно з п.3.6. Договору.

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.
5.2. У разі, якщо Клієнт не виконав або виконав неналежним чином п.4.3 Договору, Фінансова установа звільняється від будь-яких зобов’язань та відповідальності за даним Договором.
5.3. Зобов’язання щодо надання товарів/робіт/послуг Клієнту та відповідальність за їх якість несе Продавець.

6. Строк дії Договору

6.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Клієнтом. Прийняттям Договору є вчинення Клієнтом дій, які засвідчують його бажання укласти Договір і передбачені умовами Договору.
6.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

7. Інші умови

7.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі. Договір набирає чинності з моменту прийняття (акцепту) його Клієнтом.
При цьому Сторонами погоджено, що:
— електронним підписом Клієнта є зазначення його номера U-Реквізиту (або інших даних, визначених Фінансовою установою як обов’язкову умову прийому Платежу) в процесі здійснення ним Платежу;
— електронним підписом Фінансової установи є накладення на Договір простого графічного зображення підпису директора Фінансової установи та печатки Фінансової установи.
7.2. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) його Клієнтом.
7.3. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

Фінансова установа
ДП "ФУ"ВМ-Фактор"

Код ЄДРПОУ: 35185577


Директор Кляцька Н.В. ________________

Клієнт

 


WebMoney Украина
 
Система Orphus